Vem är du?

Jag är ett barn Jag är en ungdom Jag är vuxen nära barn Jag är vuxen som möter barn

Är det akut fara – Ring 112!

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har öppet dygnet runt.
Tel: 018-611 25 29.

På dagtid vardagar är numret till socialtjänsten i Uppsala:
Tel: 018-727 52 30.

Socialjouren i Uppsala län har öppet
måndag-torsdag 16.00-01.00,
fredag-söndag 14.00 -01.00.
De har tel: 018-15 00 00.

Vad behöver du hjälp med?

Klicka på det ämne som du vill ha hjälp med.

Hittar du inte något som passar, hör av dig till oss.

Tänk på att du ser olika saker nedan beroende på om du valt barn, ung, vuxen nära barn eller vuxen som möter barn på bilderna ovanför. Du ser bara de ställen som vänder sig till dig.

Behöver du hjälp genast – se den blå rutan.

 

Söker du hjälp från en advokat eller jurist?

Titta här för tips.

 

 

Vad Barnombudet kan göra i rådgivningsärenden

Vårt perspektiv är barnets och barnets rättigheter. Vi vill gärna prata direkt med berörda barn om det är lämpligt/möjligt.

Vi kan hjälpa till inom Uppsala kommun. Vi kan också ge råd i frågor om vård eller andra verksamheter inom Region Uppsala. Det är kommunen och regionens ansvar att se till att barn får rätt stöd, vård och behandling.

I rådgivningen kan vi:

* berätta eller ta reda på vilket stöd eller vilken vård och behandling som finns

* berätta eller ta reda på vem eller vilka personer man behöver prata med om man vill försöka påverka och förändra något

* förtydliga och förklara sådant som kan vara svårt att förstå

* ge information om rättigheter, lagar och riktlinjer

* vara medlare i vissa låsta lägen

 

Vad Barnombudet inte kan göra

Vi kan endast hjälpa till inom Uppsala kommun och när det handlar om vård eller andra frågor inom Region Uppsala. Vi kan till exempel inte hjälpa till i ärenden som gäller skolor eller socialtjänst utanför Uppsala kommun.

Vi kan inte

* kräva att myndigheter genomför specifika åtgärder eller lämnar ut sekretessbelagda handlingar till oss

* bistå med pengar

* ta ställning i konflikter mellan vårdnadshavare

* bistå med juridisk hjälp från jurister

* vara juridisk företrädare för barn eller vårdnadshavare

 

Vem är du?

Jag är ett barn Jag är en ungdom Jag är vuxen nära barn Jag är vuxen som möter barn Jag är politiker / tjänsteperson

Barnets rättigheter

Vi på Barnombudsmannen i Uppsala arbetar för att alla barnets rättigheter ska fungera i Uppsala läns kommuner och landsting.

FN:s barnkonvention gäller alla barn och unga under 18 år i hela världen och i den står bland annat att:

 • alla är lika mycket värda och att ingen får behandlas sämre
 • alla barn har rätt till att leva och utvecklas
 • att vuxna ska se till att barn har det så bra som möjligt och känner sig trygga
 • att barn och unga ska få vara med och påverka sitt eget liv och samhället

Barnkonventionen gäller överallt och hela tiden, till exempel:

 • I skolan ska vuxna se till att inga barn blir kränkta. Därför ska det finnas en bra elevvård och en bra likabehandlingsplan.
 • Inom socialtjänsten ska man lyssna till hur barn vill ha det och i idrottsföreningar behöver ledarna känna till barnkonventionen.
 • När politiker, lärare, föräldrar och alla andra vuxna ska bestämma något som påverkar barn ska de ta reda på hur barnen vill ha det, och se till att det blir så bra som möjligt för barnen.

Sverige lovade att följa barnkonventionen 1990. Den ska finnas med i alla våra lagar. Alla barn ska få lära sig om sina rättigheter och känna att rättigheterna fungerar i verkligheten.

Sedan den 1 januari 2020 är hela barnkonventionen svensk lag.

Behöver du eller någon du känner hjälp?

Hitta ställen där barn kan få hjälp under Få hjälp överst på sidan.

Barnets rättigheter

Vi på Barnombudsmannen i Uppsala arbetar för att alla barnets rättigheter ska fungera i Uppsala läns kommuner och landsting.

FN:s barnkonvention gäller alla barn och unga under 18 år i hela världen och i den står bland annat att:

 • alla är lika mycket värda och att ingen får behandlas sämre
 • alla barn har rätt till att leva och utvecklas
 • att vuxna ska se till att barn har det så bra som möjligt och känner sig trygga
 • att barn och unga ska få vara med och påverka sitt eget liv och samhället

Barnkonventionen gäller överallt och hela tiden, till exempel:

 • I skolan ska vuxna se till att inga barn blir kränkta. Därför ska det finnas en bra elevvård och en bra likabehandlingsplan.
 • Inom socialtjänsten ska man lyssna till hur barn vill ha det och i idrottsföreningar behöver ledarna känna till barnkonventionen.
 • När politiker, lärare, föräldrar och alla andra vuxna ska bestämma något som påverkar barn ska de ta reda på hur barnen vill ha det, och se till att det blir så bra som möjligt för barnen.

Sverige lovade att följa barnkonventionen 1990. Den ska finnas med i alla våra lagar. Alla barn ska få lära sig om sina rättigheter och känna att rättigheterna fungerar i verkligheten.

Sedan den 1 januari 2020 är hela barnkonventionen svensk lag.

Behöver du eller någon du känner hjälp?

Hitta ställen där barn och unga kan få hjälp under Få hjälp överst på sidan.

Barnets rättigheter

Sverige lovade redan 1990 att följa FN:s barnkonvention. Sedan den 1 januari 2020 är hela barnkonventionen svensk lag.

Fyra av artiklarna i barnkonventionen kallas ”principerna.” De sammanfattar hela barnkonventionen och säger att:

 • att alla barn är lika mycket värda och ingen får behandlas sämre (artikel 2)
 • att när vuxna ska besluta något som rör barn måste de tänka på vad som är bäst för barn (artikel 3)
 • att alla barn har rätt att leva och utvecklas (artikel 6)
 • att alla barn ska få säga vad de tycker när något som rör barn ska beslutas (artikel 12)

I praktiken handlar barnkonventionen mycket om att garantera barns och ungas rätt till trygga uppväxtvillkor och välmående, och lyfter fram frågor om likabehandling och normkritik. Konventionen kräver att vuxnas bemötande av och förhållningssätt till barn och unga i praktiken avspeglar barnets rättigheter. Detta bygger i sin tur på att den vuxna förstår konventionens innehåll och mening.

Om barn far illa

Om du ser eller misstänker att ett barn far illa bör du som vuxen göra en orosanmälan till socialnämnden. Att göra en orosanmälan syftar till att stärka barnens trygghet.

Läs mer om orosanmälan och hitta ställen där barn kan få hjälp under Få hjälp överst på sidan.

Så funkar barnkonventionen

I lagar och styrdokument

I och med att Sverige har godkänt barnkonventionen ska den finnas med i övriga lagar. Barnkonventionens principer ska också genomsyra alla beslut som rör barn och unga.

I skolan och förskolan

Barnkonventionens principer finnns med i styrdokument och annat som reglerar barns skolgång.

I exempelvis Skollagen och läroplaner lyfts delaktighet, inflytande och principen om barnets bästa fram som viktiga bitar i värdegrundsarbete och demokratiprocesser.

I kap 6 i Skollagen står om arbete mot kränkande behandling.

Förskolornas och skolornas likabehandlingsuppdrag är en central del i arbetet med att förverkliga barnets rättigheter. Sedan hösten 2013 har Uppsala kommuns förskolor och skolor en särskild mall för likabehandlingsplaner/handlingsplaner mot diskriminering och kränkande behandling.

På fritiden

Fritidsverksamheter och andra verksamheter som möter barn och unga bör ha god kännedom om barnets rättigheter för att kunna förverkliga dessa även i praktiken. Kontakta gärna oss på BOiU om du har några frågor!

Barnets rättigheter

Sverige lovade redan 1990 att följa FN:s barnkonvention. Sedan den 1 januari 2020 är hela barnkonventionen svensk lag.

Fyra av artiklarna i barnkonventionen kallas ”principerna.” De sammanfattar hela barnkonventionen och säger att:

 • att alla barn är lika mycket värda och ingen får behandlas sämre (artikel 2)
 • att när vuxna ska besluta något som rör barn måste de tänka på vad som är bäst för barn (artikel 3)
 • att alla barn har rätt att leva och utvecklas (artikel 6)
 • att alla barn ska få säga vad de tycker när något som rör barn ska beslutas (artikel 12)

I praktiken handlar barnkonventionen mycket om att garantera barns och ungas rätt till trygga uppväxtvillkor och välmående, och lyfter fram frågor om likabehandling och normkritik. Konventionen kräver att vuxnas bemötande av och förhållningssätt till barn och unga i praktiken avspeglar barnets rättigheter. Detta bygger i sin tur på att den vuxna förstår konventionens innehåll och mening.

Om ett barn far illa

För dig om arbetar med barn gäller ofta anmälningsplikt om du är orolig för att ett barn far illa. Anmälningsplikten syftar till att stärka barnens trygghet.

Läs mer om orosanmälan och hitta ställen där barn kan få hjälp under Få hjälp överst på sidan.

Så funkar barnkonventionen

I och med att Sverige har godkänt barnkonventionen ska den finnas med i övriga lagar. Barnkonventionens principer ska också genomsyra alla beslut som rör barn och unga.

Barnkonsekvensanalys

I en barnkonsekvensalays, eller barnchecklista, går du på ett strukturerat sätt igenom ifall och på vilket sätt ett beslut påverkar barn på något sätt. Om något kommer att försämras för barn och unga i och med beslutet, så måste kompensatoriska åtgärder vidtas.

Delaktighet

Du som möter barn i din verksamhet har också ansvar för att dessa görs delaktiga och får möjlighet att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. I exempelvis Skollagen och läroplaner lyfts delaktighet och inflytande som viktiga bitar i värdegrundsarbete och demokratiprocesser.

Likabehandling

Vidare är likabehandlingsuppdraget en central del i arbetet med att förverkliga barnets rättigheter. Sedan våren 2013 har Uppsala kommuns förskolor och skolor en särskild mall för likabehandlingsplanerna/handlingsplanerna mot diskriminering och kränkande behandling.

Ta hjälp av BOiU

Barnombudsmannen i Uppsala kommer gärna kostnadsfritt ut till förskolor, skolor eller andra arbetsgrupper som arbetar med barn. Vi träffar hela personalgruppen för att prata om vad barnets rättigheter kan innebära i er verksamhet. Vi har också återkommande seminarier för lärare om olika sätt att förmedla barnkonventionen till förskolebarn eller elever.

Barnets rättigheter

Sverige lovade redan 1990 att följa FN:s barnkonvention. Sedan den 1 januari 2020 är hela barnkonventionen svensk lag.

Fyra av artiklarna i barnkonventionen kallas ”principerna.” De sammanfattar hela barnkonventionen och säger att:

 • att alla barn är lika mycket värda och ingen får behandlas sämre (artikel 2)
 • att när vuxna ska besluta något som rör barn måste de tänka på vad som är bäst för barn (artikel 3)
 • att alla barn har rätt att leva och utvecklas (artikel 6)
 • att alla barn ska få säga vad de tycker när något som rör barn ska beslutas (artikel 12)

I praktiken handlar barnkonventionen mycket om att garantera barns och ungas rätt till trygga uppväxtvillkor och välmående, och lyfter fram frågor om likabehandling och normkritik. Konventionen kräver att vuxnas bemötande av och förhållningssätt till barn och unga i praktiken avspeglar barnets rättigheter. Detta bygger i sin tur på att den vuxna förstår konventionens innehåll och mening.

Så funkar barnkonventionen

I och med att Sverige har ratificerat barnkonventionen ska den finnas med i övriga lagar. Barnkonventionens principer ska också genomsyra alla beslut som rör barn och unga.

Barnkonsekvensanalys

I en barnkonsekvensalays, eller barnchecklista, går du på ett strukturerat sätt igenom ifall och på vilket sätt ett beslut påverkar barn på något sätt. Om något kommer att försämras för barn och unga i och med beslutet, så måste kompensatoriska åtgärder vidtas.

Ta hjälp av BOiU

BOiU erbjuder återkommande utbildningar för tjänstemän och politiker i barnrätt generellt, barnrättsliga beslutsprocesser och i dialogformer. Håll utkik, eller hör av dig om du är intresserad av att delta på en.

Vem är du?

Jag är ett barn Jag är en ungdom Jag är vuxen nära barn Jag är vuxen som möter barn Jag är politiker / tjänsteperson

Barns och ungas röster räknas

Barnkonventionen gäller alla som är under 18 år i hela världen. I den står bland annat att de som bestämmer måste bry sig om vad som är bäst för barn. De måste också lyssna på vad barn tycker och bry sig om barnens åsikter.

Vi på BOiU arbetar på olika sätt för att stärka barns och ungas röster. Välj det som du vill läsa om nedan.

Tänk på att du ser olika saker nedan beroende på om du valt barn, ung, vuxen nära barn eller vuxen som möter barn på bilderna ovanför. Du ser bara de ställen som vänder sig till dig.

Kontakta oss

Det är enkelt att ta kontakt med oss. Hör av dig om du har en idé om något som behöver ändras eller vill veta mer om hur vi arbetar för att stärka barns och ungas röster.

Barnkonventionen gäller alla som är under 18 år i hela världen. I den står bland annat att de som fattar beslut om barn och unga måste ta hänsyn till vad som är bäst för dem som de beslutar om – och de måste lyssna på deras åsikter.

Vi på BOiU arbetar på olika sätt för att stärka barns och ungas röster. Välj det som du vill läsa om nedan.

Tänk på att du ser olika saker nedan beroende på om du valt barn, ung, vuxen nära barn eller vuxen som möter barn på bilderna ovanför. Du ser bara de ställen som vänder sig till dig.

Kontakta oss

Det är enkelt att ta kontakt med oss. Hör av dig om du har en idé om något som behöver ändras eller vill veta mer om hur vi arbetar för att stärka barns och ungas röster.

Barnkonventionen gäller alla som är under 18 år i hela världen. I den står bland annat att ”vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas i första hand.” Det står också att varje barn och ungdom har rätt att komma till tals i alla frågor som rör dem, och att deras åsikter ska ha betydelse för det som beslutas.

Vi på BOiU arbetar på olika sätt för att stärka barns och ungas röster. Välj det som du vill läsa om nedan.

Tänk på att du ser olika saker nedan beroende på om du valt barn, ung, vuxen nära barn eller vuxen som möter barn på bilderna ovanför. Du ser bara de ställen som vänder sig till dig.

Kontakta oss

Det är enkelt att ta kontakt med oss. Hör av dig om du har en idé om något som behöver ändras eller vill veta mer om hur vi arbetar för att stärka barns och ungas röster.

Barnkonventionen gäller alla som är under 18 år i hela världen. I den står bland annat att ”vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas i första hand.” Det står också att varje barn och ungdom har rätt att komma till tals i alla frågor som rör dem, och att deras åsikter ska ha betydelse för det som beslutas.

Lyssna och bekräfta

Som vuxen är det bra att profilera sig som en som lyssnar och intresserar sig för vad barnen tycker, oavsett om du är lärare eller exempelvis idrottsledare. Då blir det naturligt för barnen att komma med önskemål och synpunkter.

Vi på BOiU kan hjälpa dig med olika sätt att ha bra dialog med barn och unga.

Vi på BOiU arbetar på olika sätt för att stärka barns och ungas röster. Välj det som du vill läsa om nedan.

Tänk på att du ser olika saker nedan beroende på om du valt barn, ung, vuxen nära barn eller vuxen som möter barn på bilderna ovanför. Du ser bara de ställen som vänder sig till dig.

Kontakta oss

Det är enkelt att ta kontakt med oss. Hör av dig om du har en idé om något som behöver ändras eller vill veta mer om hur vi arbetar för att stärka barns och ungas röster.

Barnkonventionen gäller alla som är under 18 år i hela världen. I den står bland annat att ”vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas i första hand.” Det står också att varje barn och ungdom har rätt att komma till tals i alla frågor som rör dem, och att deras åsikter ska ha betydelse för det som beslutas.

Vi på BOiU arbetar på olika sätt för att stärka barns och ungas röster. Välj det som du vill läsa om nedan.

Tänk på att du ser olika saker nedan beroende på om du valt barn, ung, vuxen nära barn eller vuxen som möter barn på bilderna ovanför. Du ser bara de ställen som vänder sig till dig.

Kontakta oss

Det är enkelt att ta kontakt med oss. Hör av dig om du har en idé om något som behöver ändras eller vill veta mer om hur vi arbetar för att stärka barns och ungas röster.

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev