Vem är du?

Jag är ett barn Jag är en ungdom Jag är vuxen nära barn Jag är vuxen som möter barn

Är det akut fara – Ring 112!

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har öppet dygnet runt.
Tel: 018-611 25 29.

På dagtid vardagar är numret till socialtjänsten i Uppsala:
Tel: 018-727 52 30.

Socialjouren i Uppsala län har öppet
måndag-torsdag 16.00-01.00,
fredag-söndag 14.00 -01.00.
De har tel: 018-15 00 00.

Chatta med socialtjänsten i Enköping
(tisdag och torsdag kl 15-18)

Vad behöver du hjälp med?

Alla barn har rätt att få hjälp och stöd och må bra. Klicka på det ämne som du vill ha hjälp med.

Hittar du inte något som passar, hör av dig till oss.

Behöver du hjälp genast – se den blå rutan.

Vem är du?

Jag är ett barn Jag är en ungdom Jag är vuxen nära barn Jag är vuxen som möter barn Jag är politiker / tjänsteperson

Barnets rättigheter

Vi på Barnombudsmannen i Uppsala arbetar för att alla barnets rättigheter ska fungera i Uppsala läns kommuner och landsting.

FN:s barnkonvention gäller alla barn och unga under 18 år i hela världen och i den står bland annat att:

 • alla är lika mycket värda och att ingen får behandlas sämre
 • alla barn har rätt till att leva och utvecklas
 • att vuxna ska se till att barn har det så bra som möjligt och känner sig trygga
 • att barn och unga ska få vara med och påverka sitt eget liv och samhället

Barnkonventionen gäller överallt och hela tiden, till exempel:

 • I skolan ska vuxna se till att inga barn blir kränkta. Därför ska det finnas en bra elevvård och en bra likabehandlingsplan.
 • Inom socialtjänsten ska man lyssna till hur barn vill ha det och i idrottsföreningar behöver ledarna känna till barnkonventionen.
 • När politiker, lärare, föräldrar och alla andra vuxna ska bestämma något som påverkar barn ska de ta reda på hur barnen vill ha det, och se till att det blir så bra som möjligt för barnen.

Sverige lovade att följa barnkonventionen 1990. Den ska finnas med i alla våra lagar. Alla barn ska få lära sig om sina rättigheter och känna att rättigheterna fungerar i verkligheten.

Behöver du eller någon du känner hjälp?

Hitta ställen där barn kan få hjälp under Få hjälp överst på sidan.

Barnets rättigheter

Vi på Barnombudsmannen i Uppsala arbetar för att alla barnets rättigheter ska fungera i Uppsala läns kommuner och landsting.

FN:s barnkonvention gäller alla barn och unga under 18 år i hela världen och i den står bland annat att:

 • alla är lika mycket värda och att ingen får behandlas sämre
 • alla barn har rätt till att leva och utvecklas
 • att vuxna ska se till att barn har det så bra som möjligt och känner sig trygga
 • att barn och unga ska få vara med och påverka sitt eget liv och samhället

Barnkonventionen gäller överallt och hela tiden, till exempel:

 • I skolan ska vuxna se till att inga barn blir kränkta. Därför ska det finnas en bra elevvård och en bra likabehandlingsplan.
 • Inom socialtjänsten ska man lyssna till hur barn vill ha det och i idrottsföreningar behöver ledarna känna till barnkonventionen.
 • När politiker, lärare, föräldrar och alla andra vuxna ska bestämma något som påverkar barn ska de ta reda på hur barnen vill ha det, och se till att det blir så bra som möjligt för barnen.

Sverige lovade att följa barnkonventionen 1990. Den ska finnas med i alla våra lagar. Alla barn ska få lära sig om sina rättigheter och känna att rättigheterna fungerar i verkligheten.

Behöver du eller någon du känner hjälp?

Hitta ställen där barn och unga kan få hjälp under Få hjälp överst på sidan.

Barnets rättigheter

Fyra av artiklarna i barnkonventionen kallas ”principerna.” De sammanfattar hela barnkonventionen och säger att:

 • att alla barn är lika mycket värde och ingen får behandlas sämre (artikel 2)
 • att när vuxna ska besluta något som rör barn måste de tänka på vad som är bäst för barn (artikel 3)
 • att alla barn har rätt att leva och utvecklas (artikel 6)
 • att alla barn ska få säga vad de tycker när något som rör barn ska beslutas (artikel 12)

I praktiken handlar barnkonventionen mycket om att garantera barns och ungas rätt till trygga uppväxtvillkor och välmående, och lyfter fram frågor om likabehandling och normkritik. Konventionen kräver att vuxnas bemötande av och förhållningssätt till barn och unga i praktiken avspeglar barnets rättigheter. Detta bygger i sin tur på att den vuxna förstår konventionens innehåll och mening.

Om barn far illa

Om du ser eller misstänker att ett barn far illa bör du som vuxen göra en orosanmälan till socialnämnden. Att göra en orosanmälan syftar till att stärka barnens trygghet.

Läs mer om orosanmälan och hitta ställen där barn kan få hjälp under Få hjälp överst på sidan.

Så funkar barnkonventionen

I lagar och styrdokument

I och med att Sverige har godkänt barnkonventionen ska den finnas med i övriga lagar. Barnkonventionens principer ska också genomsyra alla beslut som rör barn och unga.

I skolan och förskolan

Barnkonventionens principer finnns med i styrdokument och annat som reglerar barns skolgång.

I exempelvis Skollagen och läroplaner lyfts delaktighet, inflytande och principen om barnets bästa fram som viktiga bitar i värdegrundsarbete och demokratiprocesser.

I kap 6 i Skollagen står om arbete mot kränkande behandling.

Förskolornas och skolornas likabehandlingsuppdrag är en central del i arbetet med att förverkliga barnets rättigheter. Sedan hösten 2013 har Uppsala kommuns förskolor och skolor en särskild mall för likabehandlingsplaner/handlingsplaner mot diskriminering och kränkande behandling.

På fritiden

Fritidsverksamheter och andra verksamheter som möter barn och unga bör ha god kännedom om barnets rättigheter för att kunna förverkliga dessa även i praktiken. Kontakta gärna oss på BOiU om du har några frågor!

Barnets rättigheter

Fyra av artiklarna i barnkonventionen kallas ”principerna.” De sammanfattar hela barnkonventionen och säger att:

 • att alla barn är lika mycket värde och ingen får behandlas sämre (artikel 2)
 • att när vuxna ska besluta något som rör barn måste de tänka på vad som är bäst för barn (artikel 3)
 • att alla barn har rätt att leva och utvecklas (artikel 6)
 • att alla barn ska få säga vad de tycker när något som rör barn ska beslutas (artikel 12)

I praktiken handlar barnkonventionen mycket om att garantera barns och ungas rätt till trygga uppväxtvillkor och välmående, och lyfter fram frågor om likabehandling och normkritik. Konventionen kräver att vuxnas bemötande av och förhållningssätt till barn och unga i praktiken avspeglar barnets rättigheter. Detta bygger i sin tur på att den vuxna förstår konventionens innehåll och mening.

Om ett barn far illa

För dig om arbetar med barn gäller ofta anmälningsplikt om du är orolig för att ett barn far illa. Anmälningsplikten syftar till att stärka barnens trygghet.

Läs mer om orosanmälan och hitta ställen där barn kan få hjälp under Få hjälp överst på sidan.

Så funkar barnkonventionen

I och med att Sverige har godkänt barnkonventionen ska den finnas med i övriga lagar. Barnkonventionens principer ska också genomsyra alla beslut som rör barn och unga.

Barnkonsekvensanalys

I en barnkonsekvensalays, eller barnchecklista, går du på ett strukturerat sätt igenom ifall och på vilket sätt ett beslut påverkar barn på något sätt. Om något kommer att försämras för barn och unga i och med beslutet, så måste kompensatoriska åtgärder vidtas.

Delaktighet

Du som möter barn i din verksamhet har också ansvar för att dessa görs delaktiga och får möjlighet att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. I exempelvis Skollagen och läroplaner lyfts delaktighet och inflytande som viktiga bitar i värdegrundsarbete och demokratiprocesser.

Likabehandling

Vidare är likabehandlingsuppdraget en central del i arbetet med att förverkliga barnets rättigheter. Sedan våren 2013 har Uppsala kommuns förskolor och skolor en särskild mall för likabehandlingsplanerna/handlingsplanerna mot diskriminering och kränkande behandling.

Ta hjälp av BOiU

Barnombudsmannen i Uppsala kommer gärna kostnadsfritt ut till förskolor, skolor eller andra arbetsgrupper som arbetar med barn. Vi träffar hela personalgruppen för att prata om vad barnets rättigheter kan innebära i er verksamhet. Vi har också återkommande seminarier för lärare om olika sätt att förmedla barnkonventionen till förskolebarn eller elever.

Barnets rättigheter

Fyra av artiklarna i barnkonventionen kallas ”principerna.” De sammanfattar hela barnkonventionen och säger att:

 • att alla barn är lika mycket värde och ingen får behandlas sämre (artikel 2)
 • att när vuxna ska besluta något som rör barn måste de tänka på vad som är bäst för barn (artikel 3)
 • att alla barn har rätt att leva och utvecklas (artikel 6)
 • att alla barn ska få säga vad de tycker när något som rör barn ska beslutas (artikel 12)

I praktiken handlar barnkonventionen mycket om att garantera barns och ungas rätt till trygga uppväxtvillkor och välmående, och lyfter fram frågor om likabehandling och normkritik. Konventionen kräver att vuxnas bemötande av och förhållningssätt till barn och unga i praktiken avspeglar barnets rättigheter. Detta bygger i sin tur på att den vuxna förstår konventionens innehåll och mening.

Så funkar barnkonventionen

I och med att Sverige har ratificerat barnkonventionen ska den finnas med i övriga lagar. Barnkonventionens principer ska också genomsyra alla beslut som rör barn och unga.

Barnkonsekvensanalys

I en barnkonsekvensalays, eller barnchecklista, går du på ett strukturerat sätt igenom ifall och på vilket sätt ett beslut påverkar barn på något sätt. Om något kommer att försämras för barn och unga i och med beslutet, så måste kompensatoriska åtgärder vidtas.

Ta hjälp av BOiU

BOiU erbjuder återkommande utbildningar för tjänstemän och politiker i barnrätt generellt, barnrättsliga beslutsprocesser och i dialogformer. Håll utkik, eller hör av dig om du är intresserad av att delta på en.

Vem är du?

Jag är ett barn Jag är en ungdom Jag är vuxen nära barn Jag är vuxen som möter barn Jag är politiker / tjänsteperson

Barn och unga påverkar

Barnkonventionen gäller alla som är under 18 år i hela världen. I den står bland annat att de som bestämmer måste bry sig om vad som är bäst för barn. De måste också lyssna på barns åsikter.

Finns det något som du vill påverka?

Välj nedan vad det gäller, så får du tips om hur du kan göra. Vi på BOiU kan också hjälpa dig.

Barnkonventionen gäller alla som är under 18 år i hela världen. I den står bland annat att de som fattar beslut om barn och unga måste bry sig om vad som är bäst för dem som de beslutar om – och de måste lyssna på deras åsikter.

Finns det något som du vill påverka?

Välj nedan vilken nivå det gäller, så får du tips utifrån några exempel om hur du kan göra. Vi på BOiU kan också hjälpa dig.

Barnkonventionen gäller alla som är under 18 år i hela världen. I den står bland annat att de som fattar beslut om barn och unga ska låta ”barnets bästa” komma i ”främsta rummet”. Det står också att varje barn och ungdom har rätt att komma till tals i alla frågor som rör dem, och att deras åsikter ska ha betydelse för beslutet.

I Uppsala kommunfullmäktiges Mål och budget 2016 står bl.a. att ”Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov”.

Nedan finns tips på hur du kan stödja barn och unga som vill påverka. Välj vilken nivå det gäller. Vi på BOiU kan också hjälpa dig.

Barnkonventionen gäller alla som är under 18 år i hela världen. I den står bland annat att att beslutsfattare ska låta ”barnets bästa” komma i ”främsta rummet”. Det står också att varje barn och ungdom har rätt att komma till tals i alla frågor som rör dem, och att deras åsikter ska ha betydelse för beslutet.

I Uppsala kommunfullmäktiges Mål och budget 2016 står bl.a. att ”Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov”.

Lyssna och bekräfta

Som vuxen är det bra att profilera sig som en som lyssnar och intresserar sig för vad barnen tycker, oavsett om du är lärare eller exempelvis idrottsledare. Då blir det naturligt för barnen att komma med önskemål och synpunkter.

Vi på BOiU kan hjälpa dig med olika sätt att ha bra dialog med barn och unga.

Nedan finns tips på hur du som arbetar med barn eller unga, eller på annat sätt möter barn och unga i ditt arbete eller fritidsengagemang, kan låta barn och unga påverka din verksamhet.

Välj vilken nivå det gäller. Vi på BOiU kan också hjälpa dig.

Barnkonventionen gäller alla som är under 18 år i hela världen. I den står bland annat att att beslutsfattare ska låta ”barnets bästa” komma i ”främsta rummet”. Det står också att varje barn och ungdom har rätt att komma till tals i alla frågor som rör dem, och att deras åsikter ska ha betydelse för beslutet.

I Uppsala kommunfullmäktiges Mål och budget 2016 står bl.a. att ”Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov”.

Nedan finns tips på hur du som är politiker eller tjänsteperson kan låta barn och unga påverka.

Välj vilken nivå det gäller. Vi på BOiU kan också hjälpa dig.

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala Både privatpersoner, företag och organisationer kan bidra.

Klicka här

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev