fbpx

Publicerat: 2017-05-22 Angående asylhantering för ett rättssäkert Sverige

Brister i hanteringen av asyl

I Migrationsverkets egen kvalitetsrapport över 2016 konstateras att endast hälften av besluten som fattades var kompletta. JO har gjort granskning på region Syd av Migrationsverket, och där sett att bedömningar huruvida personer är under eller över 18 år har gjorts på lösa grunder, med dåliga eller svårförståeliga motiveringar.

Sverige är just nu rättsosäkert vad gäller asylbedömningar (Se länkar till artiklar, forskning samt granskningar av Migrationsverket).

Även om en hårdare asylpolitik med stängda gränser signaleras så är det inte ett skäl till att låta bli att rätta till de fel som skett. En rättssäker asylpolitik behöver finnas oavsett om vi har stängda gränser eller ej. Vi ber här inte om att öppna gränsen utan om att de ungdomar som är här får en rättvis prövning och att vi inte skickar ut dem som Sverige nu investerat ett par år på.
Morgan Johanssons återkommande svar på kritiken är att Migrationsöverdomstolen inte uppmärksammat dessa brister och därför finns de inte. Migrationsöverdomstolen tittar dock inte på om tillräckligt djupgående frågor har ställts under asylutredningen av utredarna utan endast på om formalia gått rätt till. Själva utredningen granskas endast om det kan leda till prejudikat. De granskar heller inte åldersuppskrivningar. Åldersuppskrivning får enligt regelverket endast tillämpas när det är uppenbart för alla och en var att någon är mycket äldre än 18, annars ska barnets uppgivna ålder kvarstå. Med alla nya anställda har det här blivit fel och ålderuppskrivning har skett systematiskt.

I och med tvångsdeportationen till Kabul av åldersuppskrivna den 28 mars har UNHCR nu fått upp ögonen på Sverige och de missförhållanden som JO uppmärksammat. FN ingrep och stoppade deportationen av två personer från Sverige samma dag.

Lång väntan på besked – som leder till ojämlik prövning

Många asylsökande har ännu efter 18 månader inte fått sina asylskäl prövade. Några som fått det, och fått avslag, kom hit som barn, men hade hunnit fylla 18 år vid bedömningen. De hade fått asyl som minderåriga om de inte hade behövt vänta i ett och ett halvt till två år på sitt första samtal. De får alltså helt andra förutsättningar än en minderårig som kommit till Sverige under andra förhållanden, när det var färre andra som sökte samtidigt. Det är inte rimligt att de enskilda barnen, som nu kan ha hunnit bli unga vuxna juridiskt, ska drabbas av sådana skäl. Varje enskild person ska ha samma rättigheter.

Amnesti en rimlig lösning

Av dessa skäl bör en amnesti ges till de som kom som ensamkommande och som varit i Sverige mer än ett år. Om nuvarande hantering fortgår riskeras en epidemi av självmord, hemlöshet och ungdomar dras in i drogmissbruk på grund av ångesten för att bli utan skydd i Sverige samtidigt som de inte kan återvända då de är rädda och panikslagna. De har bara terror att återvända till. Vi som möter dessa unga i skola, vård, familjehem och boenden ser hur illa det ligger till. Tro på oss.

Några riksdagspartier samt flera distrikt inom andra partier har ställt sig bakom kravet på amnesti och vi hoppas att fler kan göra det. Gränsen är stängd både här och runt om i Europa så fler papperslösa har just nu väldigt svårt att ta sig hit. Samtidigt jobbar EU på att kunna skicka tillbaka asylsökande som kommer från tex. Turkiet och Libyen vilket betyder att vi inte kommer få hit fler människor för att vi ger en amnesti för de som redan är här.

Att utfärda en amnesti skulle frigöra stora samhällsresurser. Den psykiska ohälsan (självskador, skolavhopp, självmord) skulle minska, och därmed kostnaderna förknippat med den, färre lärare som går in i väggen av oro för sina elever som mår dåligt, färre barn och ungdomar som sover på gatorna eller prostituerar sig för mat och husrum, färre som går in i missbruk på grund av ångesten och väntan. Dessutom sparar vi in advokatkostnader och frigör personal samt sänker kostnader hos Migrationsverket och de överbelastade domstolarna.

Ungdomarna talar svenska och många pluggar hårt och vill jobba och återgälda den skolgång de fått. De kan därmed också vara ett viktigt tillskott för att hjälpa Sveriges kommande besvärliga demografiska situation. Vi har stort behov av personer som kan arbeta och betala skatt för att klara den stora kullen äldre. Forskning visar att de allra flesta ensamkommande klarar sig bra när de fått uppehållstillstånd.

Förbättringar i asylhanteringen

Framöver kan Sverige göra på följande sätt för att inte hamna i samma sits igen och bli vägledande inom EU vad gäller att följa barnkonventionen:

  • De medicinska åldersbedömningar som nu förordas bör ske så snart som möjligt efter ankomst till Sverige. De ska heller inte tillämpas i den omfattning som sker idag – vilket riskerar att tillintetgöra de rättigheter som ska gälla enligt barnkonventionen. Det är oetiskt att göra en bedömning som inte kan vara exakt, och som kan leda till att ett barn inte längre räknas som ett barn. Att överhuvudtaget indirekt tvinga ett barn till en sjukvårdsundersökning, för att de annars skrivs upp i ålder, är heller inte förenligt med den syn vi har på frivillig sjukvård.
  • Sverige ska ge förtur i asylprocessen för de som räknas som minderåriga så att de även får söka asyl som minderåriga enligt gällande konventioner och lagar. I brottsmål är detta en självklarhet, och bör så vara även i asylärenden.

En snabb hantering kan också minska den psykiska nedbrytningen av att vänta på besked. I snitt tar det idag 480 dagar för en minderårig från Afghanistan att få komma på sitt första asylsamtal.
Nätverket Vi står inte ut vill:

  1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess i suicidpreventivt syfte.
  2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.
  3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Uppropet för amnesti som cirka 30.000 redan skrivit under.

/Företrädare för #vistårinteut i Uppsala, samt föreningen Barnombudet i Uppsala län

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Länkar

Nedan följer länkar till artiklar och utredningar rörande felaktiga åldersuppskrivningar, asylsökande barn som inte får framföra sina asylskäl, brister hos Migrationsverket samt forskning på ensamkommande.

JO-kritik mot åldersbedömningar på lös grund

Brister i Migrationsverkets åldersbedömningar 1/3- Nyheter (Ekot)  Sveriges Radio

Barn måste få förtur i processen- FN kritiserar Sverige ännu en gång

Forskning- Ensamkommande klarar sig bra vid uppehållstillstånd i Sverige

JO: Asylsökandes uppgivna ålder gäller – Migrationsverket begått misstag – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Missvisande att hävda att asylutredningar är rättssäkra – Dagens Integration

Sveriges lärarkår går snart under då de inte kan förmedla något hopp till de ensamkommande ungdomar som vet att deras 18-årsdag blir deras dödsdom. Läs psykologens analys.

Brister i Migrationsverkets asylutredningar 2/3- Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Kvantitet före kvalitet leder till brister på Migrationsverket 3/3 – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Varför den statistik Morgan Johansson hänvisar till inte stämmer. Över 60 % av ensamkommande kommer att utvisas eller gå under jorden och leva på gatan

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!: Läkare: ”Frågan berör oss alla i grunden”

Obarmhärtigt att låta barn vänta i flera år på att få sina asylskäl prövade- Om inte så blir situationen som nu med självmord och självskadebeteende

Socialdemokraterna i Gävle ställer sig bakom amnesti kravet och talar om varför

Om vilka signaler Sverige och Stefan Löfven sänder ut till världen och hur det socialdemokratiska värderingarna riskeras att urholkas

Dåliga tolkar ytterligare en aspekt av ett icke rättssäkert asylsystem

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här