Publicerat: 2017-02-06 Barnets rätt i tobaksfrågan – Tobacco Endgame

               

 

Barnombudsmannen i Uppsala har tillsammans med totalt 140 organisationer, företag och myndigheter undertecknat Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.  Uppmaningen till Sveriges politiker är att sätta ett måldatum för utfasningen av rökningen i vårt land och göra en plan för hur vi ska nå det målet till år 2025!

BRiT- Barnets Rätt i Tobaksfrågan är en viktig del i arbetet med att nå ett rökfritt samhälle 2025. Det handlar om att tydliggöra barnets rätt i tobaksfrågan och belysa WHO:s ramkonvention om tobakskontroll ur ett barnrättsperspektiv, FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnkonventionen slår fast att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla frågor som rör barn. Barns hälsa, utveckling och uppväxtvillkor påverkas av beslut på alla nivåer i tobaksfrågan och berör därmed barn i allra högsta grad. Båda konventionerna visar vårt ansvar och våra möjligheter att tillgodose barnets rättigheter.

Utbildningsmaterial, bland annat en PP-presentation att använda i skolan för unga och informationsmaterial hittar du på www.tobaksfakta.se

Slutsatser som kan dras utifrån de båda konventionerna är:

  • Barnets bästa innebär en rökfri miljö.
  • Barn har rätt till god utbildning och information om tobak.
  • Tobaksreklam är oförenligt med principen om barnets bästa.
  • Barn har rätt till tobaksavvänjning som är åldersanpassad.
  • Barn har rätt till bättre efterlevnad av åldersgränsen och skärpt lagstiftning behövs för återförsäljare.
  • Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa kräver att folkhälsopolitiken skyddas från påverkan av tobaksindustrin.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här