Publicerat: 2016-11-29 Faktaruta Mål och budget 2016

Om barnets rättigheter i Uppsala kommuns mål och budget 2016

Vägledande i allt vårt arbete är FN:s barnkonvention.

Kommungemensamma inriktningsmål

Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.

Uppdrag till kommunstyrelsen

Implementera jämställdhets- och barnperspektivet i styrdokument och beslutsärenden.

Social hållbarhet

Utvecklingsförutsättningar

Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet och barn ska ha möjlighet att påverka och vara delaktiga i de beslut som berör dem. Kommunen ska ta hänsyn till barns rättigheter såsom de formulerats i Barnkonventionen och ha beredskap inför kommande lagstiftningsförändring då Barnkonventionen blir lag.

Utmaningar

Att delta i det som händer i samhället är en rättighet och en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Förutsättningarna att utnyttja sina demokratiska rättigheter är dock inte jämlikt fördelade. För att ändra på detta behöver kommunen arbeta för att öka möjligheterna till delaktighet för olika grupper i samhället till exempel genom metoder för att barn och unga ska få komma till tals i frågor som berör dem och för att personer med funktionsnedsättning aktivt ska kunna delta i samhällsdebatten.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala Både privatpersoner, företag och organisationer kan bidra.

Klicka här