Publicerat: 2016-08-15 Grupp

Nedan tar vi ett exempel som handlar om ifall en skolgård ska göras om, vilket påverkar många barn. Ni kan agera på liknande sätt med andra frågor.

En skolgård ska göras om

Skolan är att betraktas som elevernas arbetsplats och arbetsmiljölagen gäller även för dem. De har rätt till en god arbetsmiljö, både fysisk och psykisk.

Om exempelvis skolgården ska göras om är det viktigt att ni tar in barnens önskemål och synpunkter på ett tidigt stadium. Det är ju barnen själva som vet bäst hur en väl fungerande skolgård ska se ut, och hur den ska kännas trygg. De har rätt att framföra sina åsikter och bli respekterade och lyssnade på.

Ni behöver se till att elevernas synpunkter kommer med i beslutet och väger tungt. Vi på BOiU kan hjälpa dig med olika sätt att ha bra dialog med barn och unga.

 brglas-min

Mer om barnrättsbeslut

Läs mer här om hur barns och ungas rättigheter kan tillgodoses när det ska tas beslut. BOiU kan hjälpa till!

Om barnets rättigheter i Uppsala kommuns mål och budget 2016

Vägledande i allt vårt arbete är FN:s barnkonvention.

Kommungemensamma inriktningsmål

Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.

Uppdrag till kommunstyrelsen

Implementera jämställdhets- och barnperspektivet i styrdokument och beslutsärenden.

Social hållbarhet

Utvecklingsförutsättningar

Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet och barn ska ha möjlighet att påverka och vara delaktiga i de beslut som berör dem. Kommunen ska ta hänsyn till barns rättigheter såsom de formulerats i Barnkonventionen och ha beredskap inför kommande lagstiftningsförändring då Barnkonventionen blir lag.

Utmaningar

Att delta i det som händer i samhället är en rättighet och en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Förutsättningarna att utnyttja sina demokratiska rättigheter är dock inte jämlikt fördelade. För att ändra på detta behöver kommunen arbeta för att öka möjligheterna till delaktighet för olika grupper i samhället till exempel genom metoder för att barn och unga ska få komma till tals i frågor som berör dem och för att personer med funktionsnedsättning aktivt ska kunna delta i samhällsdebatten.

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, samt med stödärenden. Hon har också hand om vår skolverksamhet, Barnrättskalendern, Typ så här och Guldkantsbidraget.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Vi har mycket material för både barn, unga och vuxna. Nästan allt är gratis!

Klicka här