FN-kommitténs synpunkter på Sverige

Alla länder som har ratificerat barnkonventionen ska skriva rapporter till FN:s barnrättskommitté för att berätta om arbetet med genomförandet. Första rapporten görs efter två år och sedan rapporteras utvecklingen vart femte år.

FN:s barnrättskommitté är den auktoritativa uttolkaren av konventionstexten. Kommitténs arbete är, till viss del, reglerat i artiklarna 42-45. Sverige har skrivit fem rapporter hittills. Läs dem i rutan här intill.

Synpunkter på Sverige 2015, sammanfattning

FN-kommittén välkomnar bland annat förändringar i socialtjänstlagen och LVU, ändringar i lagen som sexualbrott mot barn, skydd mot åldersdiskriminering i fler sektorer i samhället, och strategin för att inkludera romer.

Rekommendationer, sammanfattning

Generell implementering av barnkonventionen

Sverige uppmanas bland annat att:

 • Genomföra tidigare rekommendationer.
 • Snabba på utredningen om att göra konventionen till lag.
 • Ge konventionen företräde vid konflikter mellan konventionen och svensk lag.
 • Göra värderingar av hur barnets bästa beaktas vid investeringar och nedskärningar inom alla sektorer samt säkra att dessa är mätbara.
 • Säkra likvärdig tillgång till service för barn lokalt och regionalt.
 • Stärka Barnombudsmannens självständighet och ge myndigheten möjlighet att arbeta med enskilda ärenden.

Grundprinciperna (art. 2)

 • Stärka förbud mot etnisk diskriminering och förbjuda organisationer som stödjer rashat
 • Arbeta förebyggande mot diskriminering av barn i olika former av utsatthet
 • Skapa informativa program och kampanjer med barn och unga som målgrupp för att minska diskriminering

Grundprinciperna (art.3)

 • Säkra att artikel 3.1 syns i all relevant lagstiftning och administrativa åtgärder och beslut, särskilt när det gäller barn i asylprocessen.
 • Genomföra särskild utbildning för personal på Migrationsverket och inom sociala välfärdsinstitutioner.
 • Genomföra kompetensutveckling för att bestämma vad som är barnets bästa i olika situationer.

Grundprinciperna (art. 6)

 • Genomföra alla nödvändiga åtgärder för att förebygga, identifiera och adressera orsakerna till att självmord bland barn med funktionsnedsättning ökar.

Grundprinciperna (art. 12)

 • Omedelbart ta initiativ till att ändra i UtlL 1 kap. 11§ för att säkra att barn ska höras om ett beslut rör det.

Medborgerliga och politiska rättigheter (art. 7, 8, 13-17)

 • Utveckla regler för att skydda barns och ungas integritet på nätet.
 • Utbilda lärare och föräldrar och inte minst barn om hur de kan skydda sig mot pedofiler och utnyttjande på nätet.

Våld mot barn (art. 19, 24.3, 28.2, 34, 37(a), 39)

 • Genast sluta isolera barn och se över lagen så att den förbjuder isolering i alla situationer.
 • Genom lag förbjuda användandet av remmar eller bälte.
 • Säkra att det finns någon oberoende instans att klaga hos.
 • Samla mänskliga, tekniska och ekonomiska resurser för att ta itu med orsakerna till våld mot barn
 • Ge personal regelbunden utbildning för att upptäcka tidiga tecken.
 • Se till att barn utsatta för våld för adekvat hjälp.
 • Stärk ansträngningarna för att eliminera sexuell exploatering och utnyttjande av barn.
 • Intensifiera arbetet mot alla former av mobbning och kränkningar, inkluderande mobbning på nätet.

Familjemiljö och alternativ vård (art. 5, 9-11, 18.1,2, 20, 21, 25.4)

 • Säkra att barn har möjlighet att upprätthålla kontakt med förälder i fängelse.
 • Öka antalet barnvänliga besöksmöjligheter i fängelserna.
 • Säkra att omhändertagande av barn är reglerat i lag och har föregåtts av en noggrann utredning.

Funktionsnedsättning, hälsovård och välfärd (art. 6, 18.3, 23, 24, 26, 27.1-3, 33)

 • Säkra att skyddsmekanismer som ger barn med funktionsnedsättning rätt att bli konsulterade blir implementerade.
 • Säkra att varje barn med funktionsnedsättning når den högsta möjliga utbildningsnivå som är möjlig för det barnet.
 • Avsätt resurser för att tillgodose varje barns rätt till hälsa, särskilt barn från marginaliserade förhållanden.
 • Genomför oberoende forskning på diagnosmetoder som används för barn med psykiska problem (ADHD och liknande).
 • Säkra godkänd rådgivning och stöd för föräldrar, barn och lärare i stället för medicinering.
 • Samla resurser för att gå till botten med orsakerna till fattigdom och:
 • Skapa program för att stödja familjer i nöd.
 • Öka dagbidraget till asylsökande familjer och säkra att bidraget för familjer med fler än två barn inte reduceras.
 • Säkra att barnfamiljer inte omlokaliseras eller vräks och beakta barnets rätt till ett adekvat boende respekteras.

Särskilt skydd (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37.b-d, 38, 39, 40)

 • Om ett barn ska utvisas: ta hänsyn till regeln om non-refoulement.
 • Undersök alla fall av försvunna barn och öka deras skydd.
 • Varje barn ska omedelbart få en god man, som har relevant utbildning, och som får kontinuerlig kompetensutveckling. De ska ha regelbundna möten och vid behov ska tolk anlitas.
 • Stöd alternativ till omhändertagande och häktning och säkra att det är absolut sista utväg under kortast möjliga tid och granskat av en domare.
 • Se till att det inte sker någon fördröjning i rättsprocessen när barn är inblandade som offer.

Uppföljning, spridning och nästa rapport

 • Genomföra alla rekommendationer. Tillgängliggöra rapporten på alla landets språk. Nästa rapport ska vara klar 1 mars 2021.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

FN-kommittén för barnets rättigheter

 • Säte i Genève
 • 18 ledamöter (två svenskar har varit med) i två kamrar utses av sitt land men representerar sig själva.
 • Webbplats.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här