Om skilsmässa för vuxna nära barn

Om föräldrar vill skilja sig, ansöker de om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som ligger i den kommun som föräldrarna är skrivna i. Om de har ett gemensamt barn under 16 år tar det 6 månader innan skilsmässan kan beviljas. Det kallas för betänketid. Det gäller även om föräldrarna är överens om att de ska skiljas.

Föräldrar som ska separera behöver ta beslut om bland annat tre viktiga oråden som rör barn: vårdnad, umgänge och boende.

 • Vad är vårdnad?

  Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att ha det huvudsakliga ansvaret för barnet. Vårdnadshavaren ska se till att barnet får utvecklas, får omvårdnad, trygghet och en god fostran. Det är också vårdnadshavarens ansvar att se till att barnet får den tillsyn som behövs utifrån det unika barnets behov och förutsättningar.

  Vem har vårdnaden?

  Vem som har vårdnaden om barnet bestäms när barnet föds. Gifta föräldrar får automatiskt gemensam vårdnad. Föräldrar som inte är gifta behöver komma överens om och anmäla att vårdnaden ska vara gemensam. Anmälan görs till socialnämnden eller skatteverket. Om ogifta föräldrar inte anmäler gemensam vårdnad, blir den förälder som föder barnet juridisk vårdnadsansvarig.

  Vårdnaden för ett barn kan ändras genom avtal eller domslut. Vårdnaden består till barnet fyller 18.

  Gemensam och ensam vårdnad

  Vem som har vårdnad om barnet bestäms redan när barnet föds. Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna tillsammans tar hand om barnet.

  Ensam vårdnad betyder att det är en förälder som har ansvaret själv.

  Vårdnad

  Vårdnad handlar om förälderns ansvar, bestämmanderätt och skyldighet i förhållande till barnet. Där ingår omvårdnad, tillsyn, rätt till information och beslutanderätt. Beslutanderätten kan till exempel handla om vilken skola barnet ska gå i eller om barnet ska åka utomlands.

  Om gemensam vårdnad, i dagligt tal delad vårdnad, gäller behöver föräldrarna vara överens och ta gemensamma beslut. Om en förälder har ensam vårdnad är det den föräldern som bestämmer.

  Utgångspunkten är att gemensam vårdnad ska gälla, så länge det är det bästa för barnet. Föräldrar bör därför försöka få den gemensamma vårdnaden att fungera. Det innebär bland annat att se till att barnet har en nära och god relation till sina föräldrar även efter en separation.

  Utgångspunkten delad vårdnad gäller inte:

  • om föräldrarna absolut inte kan samarbeta
  • om barnet själv vill något annat
  • om det finns risk för övergrepp eller att barnet far illa på annat sätt

  När föräldrarna själva beslutar om vårdnaden förutsätts att de utgår från och gör det som är bäst för barnet.

 • Boende

  Var barnet ska bo bör alltid avgöras utifrån vad som är bäst för barnet. Följande ska en ta hänsyn till när det ska avgöras var barnet ska bo:

  • Vad vill barnet?
  • Hur ser föräldrarnas boenden ut?
  • Var går barnet i skolan?
  • Hur ser barnets sociala liv ut?

  Hänsyn ska tas till barnets behov av kontinuitet och trygghet. Var barnet ska bo ska inte styras av föräldrarnas behov och intressen.

 • Umgänge

  Umgänge handlar om barnets rätt att ha kontakt med sina föräldrar. Även om en förälder har ensam vårdnad har barnet rätt att träffa den andra/de andra föräldrarna.

  Barnets föräldrar ansvarar tillsammans för att barnet får den föräldrakontakt som det behöver. Barnets bästa och behov av en nära och god kontakt med sina föräldrar ska styra alla beslut om umgänge.

 • Barnets bästa

  Enligt lag ska barnets bästa vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Det betyder att ingen annans intresse ska gå före vad som är bäst för barnet.

  Eventuella konflikter mellan föräldrarna får inte styra beslut som rör barnet.

  Om en domstol ska fatta beslut om vårdnad, umgänge och boende så ska det beslutet tas utifrån vad som är bäst för barnet. Vad föräldrarna har för behov eller tycker är rättvist får därför ingen betydelse.

  Det är inte enkelt att beskriva vad som är barnets bästa. Det ska alltid avgöras utifrån det unika barnet och dess situation. Lagtexten har ett antal kriterier:

  • Det är viktigt att barnets rätt till en god och nära kontakt med sina föräldrar beaktas
  • Barnets egen vilja ska uppmärksammas och ges större betydelse i takt med barnets ökade ålder och mognad.
  • Särskild hänsyn ska tas till om det finns en risk för att barnet utsätts för övergrepp, far illa på annat sätt eller förs bort.

  När en domstol fattar beslut i vårdnadsfrågor ska den alltid utgå från dessa kriterier.

 • Om det blir konflikt

  Alla lösningar som kan hittas genom att föräldrar samarbetar och kommer överens är att föredra framför att en domstol ska ta beslut.

  Barnets föräldrar är i allmänhet de som har bäst möjlighet att skapa de lösningar som blir bäst för barnet. Ett domstolsbeslut löser sällan de konflikter som ligger bakom att föräldrar inte kan samarbeta.

  Innan ni vänder er till en domstol bör ni som föräldrar alltid försöka hitta en annan lösning. Socialtjänsten eller någon annan familjerådgivningstjänst kan vara till hjälp.

  Samarbetssamtal

  Föräldrar som inte kan komma överens i frågor som gäller barnets vårdnad, boende eller umgänge kan vända sig till socialnämnden i kommunen.

  Socialnämnden erbjuder samarbetssamtal. Föräldrar får hjälp och stöd att komma överens och fatta beslut för barnets bästa. En utomstående kan vara till stor hjälp när det gäller att lösa en konflikt. Den personen kan bidra med nya, mer objektiva perspektiv och förslag på lösningar.

  Socialnämnden bör se till att föräldrar som söker den hjälpen ska få den inom två veckor. Tyvärr är det ibland väntetid till samarbetssamtalen. Fråga gärna socialnämnden om du vill veta mer om samarbetssamtal.

  Annan samtalshjälp

  Ett alternativ till samarbetssamtal är att vända sig till en familjeenhet inom Råd och stöd. Där erbjuds familjer samtal som stöd och hjälp i att lösa olika problem och konflikter inom familjen.

  Samtalen anpassas utifrån era önskemål. De kan till exempel öka samarbetet mellan föräldrarna och lyfta fram barnets behov. Om en förälder inte vill vara delaktig i samtalen kan Familjeenheten hjälpa till för att ordna ett samtal. Kontakta gärna Familjeenheten för att få veta mer.

  Vårdnadstvist i tingsrätten

  Om ni som föräldrar tagit hjälp av utomstående och ändå inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge, kan ni vända er till en domstol. Detta bör vara den allra sista utvägen.

  Så går det till

  En vårdnadstvist börjar med att minst en förälder ansöker om stämning genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Innan föräldern gör det bör föräldern ha anlitat ett juridiskt ombud.

  Efter att den andra föräldern svarat på stämningen hålls ett möte. Det kallas för muntlig förberedelse. Där deltar föräldrarna, deras ombud och en representant från domstolen. Mötet hålls för att gå igenom målet och försöka få föräldrarna att hitta en överenskommelse eller hitta en lösning. Om inte det går fortsätter processen i domstol.

  Det tillfälle när domstolen fattar beslut i de frågor där föräldrarna inte kan komma överens kallas för huvudförhandling. Innan huvudförhandlingen kan domstolen ge socialtjänsten i uppdrag att göra en vårdnadsutredning. Den utredningen kan pågå i flera månader. Meningen är att den ska ge domstolen all information om familjen och barnet som kan tänkas behövas för ett bra beslut. Ofta beskriver också socialtjänsten vilken lösning de tycker är bäst för barnet.

  Om föräldrarna samtycker kan tingsrätten ge familjerätten i uppdrag att tillsätta en medlare eller genomföra samarbetssamtal med föräldrarna. Familjerätten finns hos socialnämnden och är inte en egen domstol.

  Domstolens beslut

  Efter huvudförhandlingen tas ett domstolsbeslut. I det beslutet beskrivs hur vårdnad, umgänge och boende ska fördelas mellan föräldrarna.

  Beslutet grundar sig på den utredning som socialtjänsten eventuellt har gjort samt de skäl och den information som föräldrarna fört fram i huvudförhandlingen. Alla beslut utgår från vad som är bäst för barnet.

  Barnets vilja är viktig

  Barnets vilja är en av de viktigaste delarna att ta hänsyn till i bedömningen av vad som är bäst för barnet. Det är viktigt att föräldrarna gör allt vad de kan för att barnets verkliga vilja ska komma fram. Föräldrarna ska inte påverka barnet med vad de själva vill eller har för intressen.

  Genom så kallade barnsamtal kan barnets åsikt få komma fram. Barnsamtal ordnas av socialtjänsten. Då kan barnet i lugn och ro få prata med någon utomstående som lyssnar på dem. Föräldrarna är inte med i det samtalet.

  Barn är väldigt medvetna om konflikter och påverkas av det som pågår mellan föräldrarna. Ett samtal med en utomstående kan vara mycket värdefullt. Det minskar risken för att barnet ska känna press, stress och skuld. Det blir också mindre risk för att barnet känner sig tvingat att leva upp till föräldrarnas förväntningar eller att välja sida.

  Ett barnsamtal kan gynna både er som föräldrar och ert barn på lång sikt.

  Underhåll till barn

  Föräldrar är skyldiga att betala för barnets försörjning.

  När barnet bor lika mycket hos sina föräldrar behöver ingen betala underhåll. Då bestämmer föräldrarna själva hur de delar på barnets utgifter.

  Om barnet däremot bor hos en förälder ska den andra betala underhåll för barnet till dess att barnet fyller 18 år. I vårdnadstvister kan tingsrätten besluta om förälders skyldighet att betala underhåll. Hur stort underhållet ska vara bestäms utifrån barnets behov och föräldrarnas sammanlagda inkomst. Försäkringskassan betalar ut underhållstöd till föräldrar som inte har tillräckligt god ekonomi för att kunna betala underhåll.

  Kostnader för vårdnadstvist i domstol

  Som regel är det du själv som förälder som betalar för dina rättegångskostnader i samband med en vårdnadstvist.

  Rättegångskostnader är ett samlingsnamn för alla de kostnader som uppstår i samband med att en domstol involveras. Där ingår till exempel kostnader för ett juridiskt ombud eller en advokat. Det innebär bland annat kostnader för förberedelser inför rättegången, exempelvis samtal med anhöriga och arbetet med att ta fram annan bevisning.

  Den som startat en vårdnadstvist i domstol kan ibland, men det händer sällan, bli skyldig att betala också för den andras rättegångskostnader. Det kan till exempel hända om rättegången bedöms ha startats i onödan eller om en förälder som inte har vårdnaden gång på gång ansöker om vårdnad utan att få rätt.

  Av ekonomiska skäl kan det därför vara bra att tänka på att inte starta en process i onödan.

  Rättshjälp

  Om en förälder inte har råd att betala de kostnader som kan uppstå vid en vårdnadstvist i domstol kan det finnas hjälp att få. Det kallas för rättshjälp. Staten går då in och betalar delar av rättegångskostnaderna.

  Rättshjälp utbetalas bara om det finns väldigt speciella skäl. Staten tar i samband med det alltid ut en rättshjälpsavgift. Den beräknas med utgångspunkt i den sökandes inkomst och eventuella förmögenhet. Om någon har fått rättshjälp utan att egentligen ha rätt till det blir den föräldern återbetalningsskyldig. Den som har en försäkring med så kallat rättsskydd (beskrivs längre ned) kan inte få rättshjälp.

  Hur du söker rättshjälp

  Boka tid för rådgivning hos en advokatbyrå. Då kan du berätta om din situation, vad som hänt och få rådgivning kring hur du ska gå vidare. Innan du kan söka rättshjälp ska det juridiska ombudet eller advokaten ge dig minst en timme och högst två timmars rådgivning mot en bestämd avgift.

  Rättsskydd

  Ett annat sätt att få hjälp med att betala sina rättegångskostnader är att använda sig av sitt försäkringsskydd. En hem-, villa eller fritidshusförsäkring innehåller oftast ett försäkringsskydd som kallas rättsskydd. Rättskyddet ger den som har försäkringen rätt till att få delar av rättegångskostnaderna betalda av försäkringsbolaget.

  Beroende på vilket försäkringsbolag och vilken försäkring du har kan rättsskyddet se olika ut. Kontakta därför alltid ditt försäkringsbolag innan du inleder en domstolsprocess.

  Om du tänker använda din försäkring innebär det att du kommer att få betala en självrisk. Det kan vara värdefullt att be ett juridiskt ombud om stöd och hjälp med hur du ska göra för att använda rättsskyddet och hur det fungerar.

Kontakta Barnombudet

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt med bas i Uppsala.

Barnombudet är helt fristående från kommun, region och stat.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Regler om skilsmässa

Mer om reglerna kring skilsmässa

Kontaktvägar

Socialtjänstens mottagningsenhet
Kan hjälpa dig vidare och berätta om hur du kan få hjälp. På vardagar är numret till Uppsalas mottagning: 018-727 52 30.

Socialjouren i Uppsala län
De har öppet måndag-torsdag kl.16-01, fredag-söndag kl.14-01. De har telefonnummer: 018-15 00 00.

Barn- och ungdomspsykiatrin
Har öppet dygnet runt. Telefonnumret dit är: 018-611 25 29.

Barnombudet i Uppsala län
Vi kan lyssna och ge tips om vem som kan hjälpa dig. Vårt telefonnummer är: 018-69 44 99.

Bris vuxentelefon
Nummer: 0771-50 50 50

Rädda barnens föräldratelefon
De har nummer: 020-786 786

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här