fbpx

Publicerat: 2021-02-03 Ny BOiU-rapport: Migrationsverkets utredningar är bristfälliga

I en ny rapport kan vi visa att Migrationsverket inte undersöker om det finns ett ordnat mottagande av barn som kan komma att utvisas. Därmed brister verket i sitt utredningsansvar. Detta kan leda till att barn utvisas trots att de har rätt till uppehållstillstånd i Sverige.

En person som är under 18 år får bara utvisas om det finns ett ordnat mottagande i det land till vilket utvisningen ska ske. Ett ordnat mottagande kan utgöras av en familjemedlem, en social myndighet, ett barnhem eller liknande.

  • När ett ensamkommande barn ansöker om uppehållstillstånd i Sverige ska Migrationsverket se till att frågan om det finns ett ordnat mottagande blir ordentligt utredd.
  • Vår utredning visar att Migrationsverket inte undersöker om det finns ett ordnat mottagande. Istället utgår verket från att det finns någon som kan ta hand om barnet, så länge inte barnet kan bevisa något annat.
  • Detta kan leda till att barn utvisas trots att de har rätt till uppehållstillstånd i Sverige – till ett land där ingen tar hand om dem.

Juriststudenter som är engagerade hos BOiU har undersökt hur Migrationsverket utreder om det finns ett ordnat mottagande för ett barn som har ansökt om uppehållstillstånd och som eventuellt kan komma att utvisas. Undersökningen baserades på tre slumpvis utvalda ärenden om uppehållstillstånd för ensamkommande barn och sex återvändarsamtal, som hållits i samband med att uppehållstillstånd nekats och utvisning av barnet var på väg att verkställas.

Utredningsunderlaget visar att Migrationsverket brister i sitt utredningsansvar genom att inte göra egna efterforskningar vid prövningen av barnens ansökningar. Återvändarsamtalen tyder på att Migrationsverket inte heller gör några egna efterforskningar av ordnade mottaganden inför att ett beslut om utvisning ska verkställas. Detta förfarande bekräftas av den representant från Migrationsverket som BOiU har varit i kontakt med.

De frågor som utredningen väcker är oroande. För att säkerställa att dessa tillvägagångssätt inte förekommer i än större utsträckning bör frågan om Migrationsverket brister i sina utredningar av ordnade mottaganden bli föremål för en mer omfattande granskning. Bristfällig utredning bör uppmärksammas och åtgärdas för att förhindra utvisningar av barn som skulle kunna ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige.

Något som bekymrar Barnombudet i Uppsala län är att rättspraxisen på området som utvecklats sedan denna undersökning inleddes inte verkar stärka barnets bästa, utan tvärtom urholka barnets bästa.

Läs rapporten här

Rapporten

Läs rapporten här

Barnombudet i Uppsala län blev under början av år 2019 kontaktat av ett antal privatpersoner som var oroliga och kände att deras ärenden hos Migrationsverket inte blivit korrekt hanterade. Barnombudet blev därmed uppmärksammat på en problematik avseende Migrationsverkets prövning av huruvida det föreligger ett ordnat mottagande i hemlandet för ensamkommande barn. En professor i juridik och en advokat inom migrationsrätt bekräftade att denna problematik föreligger.

Med anledning av detta har ett antal juristvolontärer samt en juristpraktikant under 2019 utrett frågan om hur Migrationsverket gör sin prövning avseende ordnat mottagande. Utredningen har främst baserats på gällande rätt samt slumpmässigt utvalda rättsfall.

Barnombudet i Uppsala län konstaterar att om dessa fall är representativa för Migrationsverkets tillvägagångssätt, så bryter Migrationsverket antingen mot sin motiveringsskyldighet, utredningsskyldighet, informationsskyldighet eller samtliga dessa skyldigheter.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här