Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet arrangerar två utbildningsdagar om året.

Barnskyddsrådet verkar för att barn som behöver skydd ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan olika professioner och verksamheter, och arbeta för samverkan och verksamhetsutveckling utifrån barnets rättigheter.

 • Ingen utbildningsdag våren 2019 är inplanerad ännu.

 • Om Barnskyddsrådet

  I barnskyddsrådet finns personer som är verksamma inom olika verksamheter som arbetar med utsatta barn.

  I rådet finns personer från: Akademiska barnsjukhuset, Barnahus i Uppsala , Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Barnombudet i Uppsala län, Elevhälsan i Uppsala och Östhammars kommun, grundskolan i Uppsala kommun, Kvinnofridslinjen, Länsstyrelsen, NCK:s kunskapsbank, Polisen, Rättsmedicinska avdelningen, SUF-kunskapscentrum, Uppsala Universitet, Rädda barnen Uppsala län, Röda korset, Socialtjänsten i Uppsala kommun, Råd och stöd i Uppsala kommun och FoU-stöd Regionförbundet Uppsala län.

  Styrelse

  Ordförande

  Lisa Skiöld, verksamhetschef på Barnombudet i Uppsala län

  Ledamöter

  • Gabriel Otterman, barnläkare på Barnskyddsteamet, Akademiska
  • Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare
  • vakant, BUP
  • vakant, Barnahus
  • Elisabeth Hagelin, Rädda barnen Uppsala läns distriktsstyrelse
  • Elisabeth Näsman, seniorprofessor i Sociologi, Uppsala Universitetet
  • Ola Jeremiasson, Socialförvaltningen, Uppsala
  • Maria Grahn Farley, universitetslektor offentlig rätt, Uppsala universitet

  Barnskyddsrådet i Uppsala län bildades i augusti 2013.

 • Tidigare utbildningsdagar

  Att förhindra ett barns risk att dö, 7 nov 2018

  I England görs regelbundet sedan lång tid tillbaka utredningar vid allvarliga tillbud eller dödsfall för barn. I Sverige har vi Lex Bobby. Socialstyrelsen utreder cirka 4 fall om året. Räcker det? Skulle vi behöva göra mer? Vad kan vi göra i samverkan för att förhindra att barn riskerar att dö eller faktiskt dör?

  Till denna dag kommer två experter från England som arbetat på både strategisk nivå nationellt och praktisk nivå med tvärprofessionella utredningar – child death review.

  Lex Bobby är det vardagliga namnet på lag (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall. Lagen trädde i kraft 2008 och säger att en särskild barnskyddsutredning ska genomföras om ett barn dött på grund av våld eller annat brott och barnet har varit i behov av skydd. Utredarna ska söka efter systemfel i samhällets skyddsnät och syftet är att lägga fram konkreta förslag på åtgärder som kan förebygga att barn far illa.

  Lagen är uppkallad efter en tioårig pojke som misshandlades till döds av sin mamma och styvpappa i det som kallades fallet Bobby.

  För få oklara dödsfall i Sverige utreds – en lägesrapport

  Gabriel Otterman, Överläkare, Barnskyddsteamet, Akademiska Sjukhuset Uppsala

  Responding to and learning from childhood deaths: experience from the UK and internationally

  Peter Sidebotham, docent i pediatrik och folkhälsa vid Warwick University in England

  What does child death review in England look like?

  Wendy Thorogood, länsansvarig sjuksköterskekonsult för barn på NHS Dorset Clinic Commissioning Group.

  Vilka framgångsrika arbetssätt kan vi införa i Sverige?

  Staffan Jansson, barnläkare och gästprofessor Uppsala universitet

  Mer om föreläsarna:

  Peter Sidebotham docent i pediatrik och folkhälsa vid Warwick University in England. Huvudsakliga forskning kring barnmisshandel, plötslig spädbarnsdöd och hälsovårdsforskning vid granskning av dödsfall bland barn samt handläggning vid oväntad barndöd. Han har lett utvecklingen av nationella utbildningsmaterial i barnskydd och child death review i Storbritannien.

  Wendy Thorogood utnämnd sjuksköterskekonsult för barn med NHS Dorset Clinic Commissioning Group (CCG). Thorogood har många års erfarenhet med att utveckla child death review rutiner såväl lokalt som nationellt i England.

  Gabriel Otterman överläkare i Barnskyddsteamet vid Akademiska barnsjukhuset med många års erfarenhet i kliniskt arbete med barn som far illa. Hans forskning har också haft fokus på epidemiologi av oklara dödsfall bland barn och ungdomar och behovet av systematisk granskning av dödsfall i Sverige enligt den engelska modellen.

  Staffan Jansson Staffan Janson är barnläkare, forskare och gästprofessor vid Uppsala universitet. Han har varit barnhälsovårdsöverläkare, startat ämnet folkhälsovetenskap på Karlstads universitet, byggt upp Barnrättsakademien i Örebro och han har varit regeringens expert i barnmisshandelsfrågor.

  #metoo – barn och unga – hur går vi vidare?

  Datum: 20 mars 2018
  Tid: 9.00 – 15.30
  Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset
  Målgrupp: personal som arbetar med barn och unga inom t ex förskola, skola, socialtjänst, hälsovård, sjukvård

  Länkar

  Länkar om sexuella övergrepp mot barn.

  Presentationer

  Preventivt arbete för att undvika sexuellt våld, och riskbedömning på barn i tidig ålder
  Ulla Thorslund, leg psykolog, specialiserad på sexuella beteendeproblem hos barn och unga.
  Presentationen.

  Femtongruppen – högstadieelevers initiativ
  Femtongruppen från Enköping fick stort genomslag med sin film #femton. Filmen visar hur sexuella trakasserier präglar elevers skolgång. Gruppen kommer att prata om hur t ex filmen kan användas för att undvika att trakasserier fortsätter.
  Se filmen på Youtube

  Killmiddagar och andra metoder
  Föreningen Män (tidigare Män för jämställdhet) – en ideell feministisk organisation med visionen att skapa en jämställd värld utan våld.
  Presentationen.

  Panelsamtal – Vad kan göras på kommunal och regional nivå?
  Mohamad Hassan (L), kommunalråd, vice ordf Idrott- och fritidsnämnden Uppsala kommun, Peter Gustavsson (S), ordförande Kulturnämnden och ledamot i jämställdhetsrådet Uppsala kommun, Sofia Venemalm, strateg i Uppsala kommun med ansvar för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, Frank Stoor, utbildningschef Enköpings kommun, Randi Graungaard, tidigare socialchef, nu kommundirektör Tierp

  Om att förhindra och behandla risk för övergrepp
  Preventell – hjälplinje vid oönskad sexualitet

  Förebyggande arbete mot sexuella övergrepp och trakasserier i skolmiljö
  Uppsala tjej- och transjour
  Presentationen.

  Pornografins effekter – om sambandet mellan pornografi och sexuella övergrepp och trakasserier
  Uppsala kvinnojour
  Presentationen.

  #sexualkunskapslyftet i svenska skolan
  Hans Olsson från RFSU
  Presentationen.

  Sekretess och informationsöverföring när barn misstänks fara illa

  Datum: Den 23 november 2017
  Tid: kl 9-15.15
  Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset
  Målgrupp: personal i verksamheter som möter barn som behöver skydd

  Ämnen och presentationer

  • Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd, Jakobsson, Lundgren
  • Inga-Lill Jakobsson specialpedagog och fil dr & Marianne Lundgren, socialsekreterare och fil dr
  • Sekretess – hinder och möjliga lösningar – Mats Holmberg jurist Region Uppsala
  • Sekretessfrågor hos polisen – Mariann Leukhardt, jurist, rättsavdelningen/rättsenhet Mitt
  • Panelsamtal med praktiker – I panelen bland annat representanter från: sjukvård, kvinnojour, socialtjänst hos Barnahus, polis och skola som berör hur det kan fungera med sekretess och samverkan

  Alkohol och droger bland barn, unga och familjer – riskgrupper, trender och åtgärder

  Läs programmet här.

  Datum: Den 9 mars 2017

  Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset

  Målgrupp: personal i verksamheter som möter barn som missbrukar eller är anhöriga till missbrukare

  Presentationer

  Tidiga insatser för små barn – forskning och praktik

  Läs programmet här.

  Datum: Den 8 november 2016

  Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset

  Målgrupp: personal i verksamheter som möter små barn, beslutsfattare

  Presentationer

  Projekt Småsyskon, Emilia Thorup

  Barnsäkert, Steven Lucas och Maria Engström

  Förskolebarns hälsa, CHAP

  Traumamedveten skola, hälsovård och omsorg, 20 april 2016

  Ensamkommande barn, 10 november 2015

  Barns utsagor, 22 september 2015

  Fysisk och psykisk hälsa bland barn och ungdomar placerade i samhällsvård, 10 november 2014

  Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser 11 mars 2014

  Barn som far illa – från prevention till åtgärd 16 maj 2013

  Fysisk misshandel av små barn 4 april 2013

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här