Publicerat: 2017-03-11 Slutrapport av projektet Hälsosamtalsdatabas i Uppsala län

I november 2015 beviljades Regionförbundet i Uppsala län folkhälsomedel av Hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott för projektet Hälsosamtalsdatabas i Uppsala län.

Läs sammanfattningen nedan och hela rapporten här.

Sammanfattning

Projektet var en förstudie som med målet att tillsammans med landstinget, länets kommuner, elevhälsan i länets skolor samt Länsbarnombudsmannen utreda förutsättningar för gemensamma frågor och samlad datahantering. Detta för att kunna använda informationen från elevhälsosamtalen i länets hållbarhetsarbete samt skolornas elevhälso- och kvalitetsarbete. Under våren 2016 fick Barnombudsmannen i Uppsala uppdraget av Regionförbundet Uppsala län att leda projektet.

Från början fokuserade utredningen på möjligheten att skapa en egen databas i Uppsala län, men detta utvecklades istället till att informera, mobilisera och påbörja arbetet inför en anslutning till Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser, EMQ. Genom dialog med projektdeltagarna, Regionförbundet och Landstinget skedde därför vissa omprioriteringar i resursfördelningen, tidsplanen och projektets budget där en mindre andel av medlen avsattes till aktiviteter och mer resurser lades på information och stöd än vad som först var tänkt. Projektet har dock genomförts inom de budgetramar som angavs i projektansökan.

Kartläggningen visar på stor potential och goda förutsättningar vad gäller möjlighet till anslutning till det nationella kvalitetsregistret. Projektets träffar och aktiviteter har gett ökad kunskap och en bredare samsyn kring vikten av samlad datahantering. När projektet avslutas ser länets elevhälsa positivt på en anpassning och anslutning till kvalitetsregistret. Detta kommer tyvärr inte att kunna ske inom tiden som projektet pågår eftersom det nationella kvalitetsregistret ännu inte öppnat för anslutning, dock visar projektets resultat att en anslutning bör kunna ske inom en snar framtid.

Projektets resultat är därmed en gemensam samsyn som kommer att leda till den önskade samhandlingen; anslutning till det nationella kvalitetsregistret.

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här