Publicerat: 2018-07-04 Underlag för motion/förslag om lokalt barnombud i din kommun

I Uppsala har vi funnits som lokalt barnombud i 30 år. Vi ser hur mycket vi kan göra i den funktionen, och anser att alla barn i Sverige bör ha ett lokalt, helst fristående, barnombud i sin närhet där de kan få stöd och hjälp, som kan skapa möjligheter till möten med beslutsfattare, driva barnrättsfrågor och utbilda såväl barn som vuxna.

Här är ett underlag som vi erbjuder den som vill driva frågan i sin kommun eller kanske på region/landstingsnivå. Hör gärna av er om ni vill bolla något eller skulle vilja boka ett studiebesök. Om många blir intresserade arrangerar vi en öppen föreläsning. Hittills har vi pratat om detta i Almedalen i några år och skrivit debattartiklar.

 

Barnkonventionen som lag löser inte rättighetsfrågorna. Ett lokalt fristående barnombud är nödvändigt för att Barnkonventionen ska bli verklighet.

Sveriges riksdag har nu tagit beslut om att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag år 2020. För 28 år sedan tog samma församling beslut om att anta Barnkonventionen som alltså därefter har varit gällande som folkrättslig lag i Sverige. Mycket har hänt för att stärka barnets rättigheter sedan dess, men för den som arbetat med frågorna är det tydligt att det finns stora steg kvar att ta.

Det är glädjande att riksdagen visar sitt starka stöd för att stärka barnets rättigheter, och såväl symboliskt som faktiskt juridiskt kommer det att få betydelse för många barn i Sverige. Inget rättighetsarbete sker dock av sig självt.

För att barns rättigheter ska förverkligas måste det finnas någon som ser till att de efterlevs på alla nivåer, inte minst på den lokala nivån, närmast barnen.

Jag anser att vår kommun/region bör erbjuda civilsamhället stöd för att kunna inrätta ett lokalt fristående barnombud. En sådan funktion/förening skulle kunna informera och utbilda om rättigheternas förverkligande för såväl barn som vuxna, stötta barn och unga som behöver hjälp, samverka med olika aktörer, skapa aktiviteter för att stärka barns och ungas röster och påverka beslut för att förbättra för barn.

Det är idag ett för långt steg mellan enskilda barn och myndigheter. Även där det finns en närstående vuxen som vill hjälpa barnet att få sina rättigheter tillgodosedda kan det uppstå en rad hinder för att lyckas med det. Ett barnombud kan med ett kortare samtal eller mejl hänvisa till någon som kan hjälpa till, eller informera om vilka styrdokument som bör följas. Att känna till lokalsamhällets personer och organisationer, och att kunna träffa de som söker stöd är en stor fördel jämfört med nationella stödlinjer.

Att vara fristående är avgörande för trovärdigheten i sammanhang där det handlar om en konflikt mellan kommunen och ett barn, till exempel vid kränkningar i skolan eller problem i kontakt med socialtjänsten. Det kan annars till och med bli så att den som är anställd för att arbeta med frågan blir en företrädare för huvudmannen – inte för barnet. Om ett barnombud ska kunna kallas oberoende kan hen inte vara anställd av den som ska granskas. Även i sammanhang där barns och ungas röster ska lyssnas till finns risken att kommunen/regionen upplevs ha en agenda. En medarbetare från en förvaltning har ju i uppgift att arbeta för de frågor som politikerna önskar. Inte minst när det handlar om känsliga frågor, som en skolnedläggning, kan ett fristående lokalt barnombud fungera som ett mellanled som inte tar ställning i sakfrågan, utan ser till att barnens röster blir hörda.

Ett lokalt barnombud kan också uppmärksamma politiker på brister och att bidra med förslag på lösningar. Många anställda känner att de inte kan kontakta vare sig de högsta cheferna eller politikerna när något inte fungerar. Barnombudet kan då förmedla information, och arrangera möten, det vill säga fungera som en kanal för visselblåsare, men som inte alltid behöver gå vägen via media.

Jag menar att ett lokalt fristående barnombud är en nödvändighet för att Barnkonventionen ska bli verklighet i vår kommun/region och att vi därför bör erbjuda någon aktör från civilsamhället att få ekonomiskt stöd/partnerskap för att förverkliga det.

 

Underskrivare, parti

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här