Publicerat: 2019-09-02 Uppsalaskolor brister i stöd till elever med NPF

Skolan är till för alla. Lagen är tydlig: elever ska få det stöd de behöver för att uppnå målen i läroplanen. Men en kartläggning som BOiU genomfört i några av Uppsala läns skolor konstateras att många elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte får vara med och planera vilket stöd de får. I dag publiceras vår debattartikel i UNT.

Läs debattartikeln i UNT.

Läs kartläggningen här.

Otaliga rapporter visar att lärandet hos alla elever gynnas av en arbetsmiljö som anpassas efter behoven hos elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det är således en god idé att öka kunskapen om NPF i skolan.

Här ser vi tyvärr stora brister.

I den kartläggning som Barnombudet i Uppsala län, BOiU, genomförde under förra läsåret i några skolor i Uppsala län konstateras att skolorna i många fall inte involverar elev och vårdnadshavare i planeringen av stödet.

Att delaktigheten brister påverkar kvaliteten på insatserna. Skolorna gör ofta heller inte uppföljning och utvärdering, vilket betyder att det inte går att avgöra vilka insatser som fungerar för eleven.

Vi har genom kartläggningen identifierat tre åtgärder som behövs för att skolornas arbete med elever som har NPF ska bli framgångsrikt:

  • Mer utbildning och regelbunden uppdatering om NPF för all personal.
  • Elev och närstående vuxna får vara delaktiga i utformning och uppföljning av insatser.
  • Resursbank med metoder och material som personal snabbt kan tillämpa då de första extra anpassningarna utformas.

Flera skolor har redan ett framgångsrikt NPF-perspektiv på bemötande och lärmiljö. Det finns mycket att lära av dem. Forskning, kunskap och beprövad erfarenhet på området finns det gott om. Vi på Barnombudet i Uppsala län kan också vara ett stöd i att ta fram metoder som fungerar.
Vi har alla allt att vinna på att tillgodose alla barns rättigheter till en god utbildning och fullvärdig skolgång.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här