Publicerat: 2020-09-25 Vad Barnombudet i Uppsala län kan göra i rådgivningsärenden faktaruta

Vad Barnombudet kan göra i rådgivningsärenden

Vi håller barnets perspektiv. Vi vill prata med berörda barn om det är lämpligt/möjligt.

Geografisk begränsning: Vi kan hjälpa till inom Uppsala kommun. Vi kan också ge råd i frågor om vård eller andra verksamheter inom Region Uppsala.

Vi kan:

 • hänvisa till var det går att få stöd och hjälp i olika frågor.
 • följa med på möten mellan den som sökt vårt stöd och en myndighet, t ex skola eller socialtjänst. Vår roll är att företräda och bevaka barnets rättigheter. Vi företräder inte barnet eller barnets vårdnadshavare juridiskt.
 • medla i situationer där läget blivit låst.
 • förtydliga och förklara sådant som kan vara svårt att förstå för densom sökt rådgivning.
 • formulera klagomål eller överklaganden.
 • ge information om rättigheter, lagar och riktlinjer.

Vad Barnombudet inte kan göra

Geografisk begränsning: Vi kan endast hjälpa till inom Uppsala kommun och när det handlar om vård eller andra frågor inom Region Uppsala. Vi kan till exempel inte hjälpa till i ärenden som gäller skolor eller socialtjänst utanför Uppsala kommun.

Vi kan inte

 • kräva att myndigheter genomför specifika åtgärder eller lämnar ut sekretessbelagda handlingar till oss
 • bistå med pengar
 • ta ställning i konflikter mellan vårdnadshavare
 • bistå med juridisk hjälp från jurister
 • vara juridisk företrädare för barn eller vårdnadshavare.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här